Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

| 31 Temmuz 2009

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standardlar yapmak amacıyla 1960 kurulmuştur. Uluslararası Standartlar Teşkilatı‘ya (ISO) 1955 üye olmuştur. TSE’nin Kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet Standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Standardlar Türk Standardı adını alır. Bu Standardlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan Standardlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

TSE’nin Görevleri

Türk Standardları Enstitüsü’nün görevleri şunlardır :

  • Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
  • Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan Standardları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.
  • Kabul edilen Standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
  • Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine Standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
  • Standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı Standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
  • Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası Standardlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
  • Standardlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari Standardların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
  • Yurtta Standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.
  • Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.
  • Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak.

Türk Standardları Enstitüsü’nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurul’ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.

Tags: , , ,

Category: Genel Kültür

About the Author ()

Comments are closed.