Osmanlı Afrika Müslümanlarına Vaizler Gönderdi

| 06 Mart 2017 | 0 Comments

 

Dünyanın her köşesindeki Müslümanları koruyup kol­layan Osmanlı Devleti’nin bu tavrını birçok arşiv vesika­sında görmekteyiz…

Brüksel’de yapılan bir konferansta (1889) Afrika’da esir ticaretinin yasaklanması hakkında birtakım karar­lar alınmıştı. Bu kararlardan biri, konferansa katılan devletlerin müstemlekelerine gönderdikleri misyonerle­ri himaye etmelerine dairdi. Doğu Afrika’nın ekseriyeti Müslüman olduğu için mesele son derece hassastı. Zîrâ misyonerlerin, Borno ve Sudan’daki Müslümanların iti­katlarını bozacak faaliyetler içine gireceklerinde şüphe yoktu. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Müslümanları misyonerlerin şerrinden kurtarmak için Afrika’nın çeşitli yerlerine vaizler gönderilmesini kararlaştırmıştı. Şöyle ki: Vilayetlere, mutasarrıflıklara, Şehremaneti (İstanbul Belediye Başkanlığına) ve Zabtiye Nezâretlerine (Emni­yet Müdürlüğüne) bildirilmek üzere:

…Esir ticaretinin yasaklanacağı yerlere gidecek olan misyonerlerin antlaşmayı imzalayan devletler tarafından himâyeleri ve yine bu devletlerin kendi müstemlekelerin- deki kadınlar için muhtaçlar yurdu ve âzat edilen çocuk­lar için de tâlim-terbiye yuvaları yapılmasını kolaylaştıra­cakları senette yazılıdır.

Doğu Afrika ahâlisinin çoğu Müslüman’dır ve bu ant­laşmadan Osmanlı Devleti’nin de istifade edebileceği açıktır. Bundan dolayı Sudan ve Borno ahâlisinin dine olan bağlılıklarını muhafaza etmek ve bu sayede Avru­palı misyonerlerin Afrika’nın diğer memleketlerindeki Müslümanların itikatlarını bozmalarından kurtarmak için oralara vaizler gönderilip gerekli yerlerde Müslümanlar için muhtaçlar yurdu ve mektepler tesis edilmesi hakkın­da padişah Hazretlerinin iradesi çıkmıştır. (17-28 Eylül 1890). (Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi)

Tags: , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir