Osmanlı Sultanlarının Evliyaya Hürmeti

| 01 Mart 2017 | 0 Comments

Osmanlı Pâdişâhlarının tamamı Ehl-i Sünnet âlimlerine ve evliyaya son derece hürmet ederlerdi. Din düşmanlarına karşı gazâ askerlerini çoğalttıkları gibi mânevî duâ askerle­rini de arttırmak isterlerdi. Dördüncü Murad Hân merhûmun Mısır Valisi Mehmed Paşa’ya yazdığı fermân bunun güzel bir misâlidir:

“Sen ki Mısır muhâfazasında vezîrim Mehmed Paşa’sın.

Hazret-i Halîlü’r-Rahmân’ın türbe-i şerîflerinin bazı yerleri tamirata muhtaç imiş. Hemen eskiyen kısımlarını yenileyip tamir edesin ve yaptığınız işleri aynıyla bildiresin.

Mısır diyârında Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk (radıyallâhü anh) neslinden olan Sıddîkî Mehmed Efendi için bir kürk gönderdik. Giydirip hayır duâsını talep edesin. O cihet­te bazı ziyaretgâhlar varmış; her birinde sâlihlerden bazı kimselere hayır duâ ettiresin.” (Dördüncü Murad’ın Hatt-ı Hümâyûnları, Çamlıca B.Y.)

BEYİT:

Enbiyâ vü evliyaya istinâdım var benim

Lutf-ı Hak’dandır hemân ümmîd-i feth u nusretim.

(Sultan Mehmed)

(Peygamberler ve velilere istinad eder, dayanırım. Fetih ve yardımları ancak Cenâb-ı Hakk’ın lütfundan beklerim.)

Tags: , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook