Sultan Selim Han’ın Haremeyn Hadimi Olması

| 10 Mart 2017 | 0 Comments

Cennetmekân Sultan Birinci Selim Han Hazretlerine Mısır’ın fethinden önce şöyle bir rüya anlatılmıştır:

Saray vazifelilerinden Kapı Ağası Hasan Efendi, bir gece rüyasında kapının şiddetle çalındığını işitmiş. Kapı aralığından bakınca saray avlusunun, Arabistan ahalisi kıyafetinde nur yüz­lü, silahlı askerlerle dolduğunu ve her birinin elinde birer sancak bulunduğunu görmüş. Aralarından dört kişi kapıya yaklaşmış ve biri konuşmaya başlamış: “Bu gördüğün askerler Resûlullâh’ın Ashâbı’dır. Peygamberimiz (s.a.v.) bizi Selim Han’a gönderdi ve Haremeyn hizmetini kendisine verdi. Şu dört kişiden biri Ebûbekr-i Sıddîk, diğeri Ömerü’l-Faruk’tur. Yanımdaki Osmân-ı Zü’n-Nûreyn’dir. Ben de Ali bin Ebî Tâlib’im. Haydi padişaha haber ver.” diyerek kaybolmuşlar.

Kapı ağası geceyi hayret ve dehşet içinde geçirmiş. Sabah na­mazını eda ettikten sonra Padişah tarafından bir iş için gönderilen nedimi Hasan Çan’a rüyasını anlatmış. O da Padişah’a arz etmiş. Hasan Can, kapı ağasının rüyasını anlatırken Sultan’ın mübârek yüzü kızarmış, nihayet dayanamayıp ağlamış ve:

“Hasan Can, ben sana demez miydim biz bir tarafa memur olmadıkça hareket edemeyiz. Baba ve dedelerim kerâmet sahi­bi idiler. Biz onlara benzeyemedik.” diye tevâzu göstermişler. Bu rüyadan sonra Mısır seferinin hazırlıklarına başlanmıştır.

Sultan Selim Han, Mısır’ın fethinden sonra Mekke-i Müker- reme’yi almak için Hicaz a asker sevk etmek istedi. O sırada Mısır’da hapsedilmiş olan Mekke Kâdısı Ebû Sa’d bin Züheyr, “Hicaz Emiri Şerif Berekât’a bir mektup gönderildiği takdirde asker şevkine gerek kalmayacağını” sultana arz. etti. Padişahın emri üzerine vaziyeti bir mektupla Mekke’ye bildirdi. Şerif Be- rekât haberi alır almaz oğlu» Ebû Nümey’i bir tebrik mektubu ile Mısır’a gönderdi. Ebû Nümey, Nil üzerindeki Ravza Kasrı’nda Sultan Selim Han’a biat etti, getirdiği bazı mukaddes emanet­leri ve Kâbe-i Muazzama’nın anahtarını Selim Han’a teslim etti. Selim Han, Ebû Nümey’in Mısır’a gelişinden memnun olarak Yemen’e kadar Hicaz emirliğini ve Cidde hâsılatını ona verdi. Kendisine ve babası Berekât’a birer murassa kılıç verip hil’at giydirdi. Daha önce Sultan Gavri tarafından hapsedilen Mekke Kâdısı ve şehrin ileri gelenlerini de serbest bırakarak Mekke’ye gönderdi. (Mir’âtü’l-Haremeyn)

Tags: , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook